Posts Tagged ‘shabu’

Laper…masak shabu-shabu yuks!

Posted by: herievedder on March 20, 2008